Sklenitev zakonske zveze ni samo romantični dogodek ampak gledano drugače tudi podpis pogodbe, ki oba zakonca zavezuje k spoštovanju in izpolnjevanju pravic in obveznosti iz tega naslova (vzajemno spoštovanje, zaupanje, medsebojna pomoč, stanovanjsko varstvo, sorazmerni prispevek za preživljanje družine idr.). Pri sklenitvi zakonske zveze s tujcem, je priporočljivo, da si slednji omisli sodnega tolmača. Ker gre nenazadnje za podpis pogodbe, je nujno, da je z vsebino podpisanega seznanjen v svojem jeziku.

Enako potreben je sodni tolmač tudi ob prenehanju zakonske zveze oz. ob ločitvi in s tem delitvi premoženja med zakoncema, če je eden od zakoncev tujec in če pred poroko ni bila sklenjena predporočna pogodba. V nadaljevanju bloga si podrobneje poglejmo oba primera.

 

Sklenitev zakonske zveze – kdaj na poroki vključiti sodnega tolmača?

Ko razmišljamo o tem, kdaj vključiti tolmača na poroko, je treba upoštevati naslednje stvari:

  • Ali ena ali obe stranki oz. zakonca ali njune priče ne morejo razumeti jezika, v katerem bo potekala slovesnost? Če je tako, naj si par še pred poroko omisli tolmača.
  • Tolmač mora znati tekoče govoriti oba jezika, da vsak od zakoncev da resnično privolitev v poroko.
  • Tolmač ne more biti eden od zakoncev, prav tako ne priča. Strokovnost tolmača namreč ne sme biti ogrožena.
  • Takoj po slovesnosti mora tolmač zakoncema izročiti izpolnjeno potrdilo o nastopu tolmača.
  • Pri posredovanju zahtevanih poročnih dokumentov morata zakonca priložiti tudi izpolnjeno in podpisano zakonsko izjavo in potrdilo o zvesti izvedbi tolmača.

Seveda je pri vključevanju tolmača v poroko dolžan pooblaščeni voditelj obreda zagotoviti, da tolmač ponovi vse, kar je med obredom povedano, in obratno. Na ta način lahko vsi prisotni, zlasti zakonski par in zakonite priče, potrdijo, da je ves čas obreda potekala resnična in zvesta izmenjava potrebnih informacij.

Sodni tolmač na primer na začetku postopka vpisa zakonske knjige prevede dokumente, ki jih morata zakonca nato podpisati in obljubiti, da se jih bosta držala. Nato se udeleži poroke, da opravi zaprisežen prevod in s tem zaključil postopek poročnega zapisa.

 

Delitev premoženja med zakoncema ob ločitvi

Kako razdeliti premoženje in dolg je pogosto velika težava pri ločitvi. Konec koncev, tudi če sta zakonca v prijateljskih odnosih, imata lahko zelo različne ideje o tem, kaj je pravično.

Kadar se zakonca, ki se ločujeta, ne moreta dogovoriti o delitvi premoženja in dolga, se morata obrniti na sodišče. V primeru,, da je en zakonec tujec oz. ne govori uradnega jezika države, je v postopek razveze priporočljivo vključiti sodnega tolmača. Ta zakoncu pomaga razumeti pravne postopke v njegovem jeziku in mu s tem omogoči enakovredno pogajalsko izhodišče v postopku.

Kako sodišča razdelijo premoženje in dolgove ob ločitvi?

Glede na državno zakonodajo sodišča običajno uporabljajo enega od treh pristopov za delitev premoženja zakoncev in dolga:

  • skupnostna lastnina,
  • pogodbeni premoženjski režim,
  • zakonit premoženjski režim.

Skupnostna lastnina zakoncev pripada obema zakoncema skupaj in deleži v tem primeru niso določeni. Zato morata zakonca s skupnim premoženjem razpolagati skupno in sporazumno.

Pogodbeni premoženjski režim omogoča zakoncema, da določita način delitve skupnega premoženja in višino deležev na skupnem premoženju.

Zakonit premoženjski režim natopi v primeru, če zakonca pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij ne skleneta, če je neveljavna v svojih določbah nejasna, tako da ni mogoče ugotoviti vsebine premoženjskega režima, o katerem sta se zakonca želela dogovoriti. Ta določa, da skupno premoženje zakoncev pripada zakoncema skupaj.