Splošni pogoji poslovanja

št. 01-2013

1. Uvod

1.1. Predmetni splošni prodajni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) družbe LEX TRA d.o.o., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju LEX TRA) so sestavi del vseh pogodb, sklenjenih med družbo LEX TRA in kupcem ali drugo osebo (v nadaljevanju stranko), ki je v pravno poslovnem odnosu z družbo LEX TRA.

1.2. Ti splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb (dogovorov), sklenjenih med stranko in družbo LEX TRA in se nanašajo na vsako naročilo stranke, ki želi storitev družbe LEX TRA (pogodba, predračun, naročilo … – v nadaljevanju pogodba). S sprejemom ponudbe, predračuna, podpisom pogodbe ali drugačnim vstopom v pravno poslovno razmerje z družbo LEX TRA (sklenitev pogodbe), stranka v celoti soglaša in se strinja s predmetnimi splošnimi pogoji. Prav tako stranka izrecno priznava, da se za vsa pravna razmerja uporabljajo izključno pogodba in predmetni splošni pogoji ali drugi splošni pogoji družbe LEX TRA.

1.3. Ti splošni pogoji so prevladujoči in v celoti nadomestijo drugačne ali nasprotujoče si kakršnekoli splošne pogoje stranke ali kakršnegakoli dokumenta, izdanega s strani stranke, s katerim LEX TRA izrecno pisno ne soglaša.

1.4. Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni stani www.sodni-tolmac.si prav tako pa dostopni na sedežu družbe LEX TRA, s čimer se šteje, da je stranka v celoti z njimi seznanjena in jih sprejema kot del pogodbe.

1.5. V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih pogojih pri čemer sta pogodbeni stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe, uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe.

1.6. LEX TRA dela v skladu s priporočili Društva znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (v nadaljevanju DZTPS), objavljena na dztps.si. Skladno s priporočili DZTPS znaša norma za prevode šest strani prevoda v slovenski jezik na dan in pet strani prevoda v tuji jezik na dan. Pogodbeni stranki soglašata, da je to norma družbe LEX TRA, ki se uporablja kot merilo za uporabo v pogodbi in teh splošnih pogojih.


2. Predmet pogodbe in avtorska pravica

2.1. Predmet pogodbe so prevodi, sodne overitve prevodov, tolmačenje in lektoriranje, pravno svetovanje ter druge storitve opredeljene na spletni strani www.sodni-tolmac.si ali dogovorjene skladno s pogodbo.

2.2. LEX TRA ima avtorsko pravico na predmetu pogodbe in je predmet zaščite po avtorskem pravu. Stranka ima pravico do uporabe prevoda ali drugega avtorskega dela zgolj v smislu uporabe za lastne potrebe. Stranki ni dovoljeno prevoda ali druge avtorske stvaritve tržiti ali prenašati na katerokoli drugo pravno ali fizično osebo, brez izrecnega pisnega soglasja družbe LEX TRA.


3. Cene in plačilni pogoji

3.1. LEX TRA dela v okviru priporočenih cen prevodov Društva znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (DZTPS), objavljene na dztps.si/sl/potrebujete-prevod/priporocene-cene.

3.2. LEX TRA in stranka se dogovorita za ceno storitve skladno s cenikom družbe LEX TRA ali skladno s pogodbeno dogovorjeno ceno. Cenik družbe LEX TRA je objavljen na www.sodni-tolmac.si/cenik/. Za vse cene, kjer ni dogovorjeno ali je upoštevan davek na dodano vrednost ali ne, se šteje da so neto cene, torej brez davka na dodano vrednost.

3.3. Pogodbeni stranki soglašata, da je cenik storitev skladno s prejšnjo točko teh splošnih pogojev vezan na delo v rednem delovnem času, ki je med 09.00 in 15.00 uro. V primeru dela izven delovnega časa (npr. po 15.00 uri, ponoči, med vikend ipd.) ima LEX TRA pravico obračunati svoje storitve povišane za 50 in/ali 100 %.

3.4. Pogodbeni stranki soglašata, da se prav tako obračuna dodatek za nujen prevod povečan za 50 % redne cene in dodatek za zelo nujen prevod povečan za 100 % redne cene, pri čemer se za slednje postavke šteje začetek opravljanja prevoda in upošteva dnevno normo za osnovo.

3.5. Skladno s priporočili DZTPS se pogodbeni stranki dogovorita, da je dodatek za nujnost v višini 50 %, kadar je dnevni učinek prevajalca do 30 % večji od norme, in 100 % za zelo nujen prevod, kadar je dnevni učinek prevajalca do 60 % večji od norme.

3.6. Posamezni dodatki oz. povišanje storitev so v skupnem maksimalnem znesku povišane za 100 % redne cene.

3.7. Družba LEX TRA ni upravičena do dodatkov iz prejšnjih točk zgolj v primeru, če je LEX TRA izrecno in pisno izjavila, da te nagrade ne bo obračunala oz. je bil tak pisen dogovor s stranko.

3.8. LEX TRA in stranka se dogovorita, da posamezna ponudba velja 5 dni od izdaje, po preteku tega roka, pa se mora izdati nova ponudba oziroma mora LEX TRA pisno izjaviti, da je prvotna ponudba še vedno v veljavi.

3.9. Pogodbeni stranki soglašata, da ima stranka retencijsko pravico na predmetu pogodbe, če stranka ne plača storitve v roku skladno z dogovorom.


4. Roki

4.1. LEX TRA se zavezuje, da bo naročene storitve izvedla hitro, kvalitetno in v roku, ki bo dogovorjen skladno s ponudbo ali pogodbo. Če rok za izvedbo v ponudbi ali pogodbi ni določen velja splošni rok za začetek izvajanja naročene storitve 8 dni od naročila, pri čemer se za rok do končanja izvedbe upošteva dnevna norma določena s temi splošnimi pogoji.

4.2. LEX TRA nikoli ne odgovarja za zamudo ali neizvedbo storitev v primeru vojn, izgredov, demonstracij, vladnih intervencij, požara, poplav in drugih naravnih nesreč, uvoznega ali izvoznega embarga ali drugih kakršnihkoli podobnih razlogov ali razlogov višje sile na katere LEX TRA ne more vplivati. Ob vseh zgoraj navedenih razlogih zamude se čas dobave zaustavi za čas trajanja zgoraj omenjenih razmer, po preteku razmer pa roki tečejo naprej od njihove prekinitve dalje.

4.3. Rok za izvedbo in izročitev predmeta pogodbe začne teči z dnem, ko LEX TRA prejme vse dokumente, ki jih mora družbi LEX TRA priskrbeti stranka ter plačilo morebitnega predračuna ali avansa skladno s pogodbo ali ponudbo.

4.4. V primeru, da po sklenitvi pogodbe oziroma po potrditvi ponudbe s strani družbe LEX TRA, pride do sprememb naročil s strani stranke, bodisi da pride do drugačnih bodisi novih zahtev glede predmeta pogodbe, je potrebno pridobiti soglasje družbe LEX TRA za spremembo naročila ali pogodbe ali sprejeti novo pogodbo z upoštevanimi spremenjenimi, dopolnjenimi pogoji (npr. cena, predmet pogodbe, obseg prevoda, rok dobave …). V nasprotnem primeru je stranka dolžna plačati že opravljeno delo, ki se obračuna po ceniku LEX TRA ali po urni postavki 100 EUR/uro (ddv ni upoštevan). Odločitev o obračunu storitev v tem primeru je v izključni domeni družbe LEX TRA.


5. Omejena odgovornost

5.1. LEX TRA ni odgovorna za nobeno posredno ali neposredno škodo, ki nastane v posledici uporabe predmeta stranki ali tretjim osebam, če odgovornost izhaja kot rezultat nepravilne uporabe predmeta pogodbe.

5.2. LEX TRA ne odgovarja za škodo, ki bi stranki nastala kot posledica njenih zamud pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, zlasti pa (a ne omejeno na) ne odgovarja za škodo, ki bi nastala kot posledica nepravilnih in netočnih podatkov pri prevodih ali katerihkoli drugih dokumentov ali informacij, zagotovljenih s strani stranke, prepozne oddaje naročila ali kakršnekoli druge okoliščine na strani stranke. LEX TRA ima pravico zahtevati povračilo vseh morebitnih stroškov, ki bi ji nastali kot posledica omenjenih ravnanj stranke.

5.3. LEX TRA in njeni zaposleni stranki odgovarja za škodo, ki je storjena naklepno. V drugih primerih krivde LEX TRA stranki ne odgovarja za nobeno obliko škode (neposredno ali posredno, izgubljen dobiček ali prihodke ali kakršnokoli drugo obliko premoženjske ali nepremoženjske škode).

5.4. LEX TRA v nobenem primeru ne odgovarja za plačilo nobeno škode iz naslova kaznovalne odškodnine kot dodatka h klasični ali drugi odškodnini ali kot samostojne škode.


6. Odstop od pogodbe

6.1. V primeru kršitve posameznega ali več določil pogodbe ali teh splošnih pogojev ima LEX TRA pravico takoj odstopiti od pogodbe brez posredovanja dodatnega roka za odpravo napak in odpovednega roka.

6.2. Prav tako ima LEX TRA pravico odstopiti od pogodbe, v primeru, če stranka postane insolventna ali plačilno nesposobna, če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.

6.3. V primeru, da stranka posreduje napačne podatke, ponaredke ali izvaja druge aktivnosti, ki so nezakonite ima družba LEX TRA pravico odstopiti od pogodbe in zahtevati plačilo opravljenih storitev skladno s cenikom ali po urni postavki 100 EUR/uro (brez ddv). Odločitev o obračunu storitev v tem primeru je v izključni domeni družbe LEX TRA.


7. Poslovna skrivnost

7.1. Pogodbe, sklenjene med družbo LEX TRA in stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost know how in vsi podatki, ki jih LEX TRA posreduje stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni ceniki, poslovni/finančni podatki itd. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti družbe LEX TRA ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

7.2. Podatke, katerih razkritje bi lahko močno škodilo družbi LEX TRA, mora stranka kot poslovno skrivnost varovati še 5 let po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršenja poslovne skrivnosti je stranka odškodninsko in kazensko odgovorna. Pogodbeni stranki se lahko v pogodbi dogovorita za izjeme od teh določb.


8. Uporaba prava in reševanje sporov

8.1. Ti pogoji so sestavni del vsake pogodbe, sklenjene z družbo LEX TRA, tudi če se pogodba na njih izrecno ne sklicuje in je stranka z njimi seznanjena na kakršenkoli način.

8.2. Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med družbo LEX TRA in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta vse spore reševati na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma, pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji po sedežu družbe LEX TRA.

8.3. Ti splošni pogoji so sestavni del študije, ki je bila opravljena s strani Odvetniške pisarne Petek, d.o.o., Dunajska 51, Ljubljana za družbo LEX TRA in so avtorsko delo ter predmet avtorske zaščite. Prepovedana je vsakršna zloraba, uporaba, kopiranje, reprodukcija, ali kakršnokoli druga uporaba/zloraba predmetnih splošnih pogojev za komercialne ali nekomercialne namene. Za kršitev avtorskih pravic imata tako družba LEX TRA kot Odvetniška pisarna Petek, d.o.o. pravico uveljavljati vse pravice zaščite avtorskega dela pod civilno in kazensko odgovornostjo. Kršitev avtorskih pravic predstavlja kaznivo dejanje po 147. in 148. členu KZ-1 in odškodninsko odgovornost najmanj v višini običajnega avtorskega honorarja povišanega za 200 % skladno s 168. členom ZASP. V kolikor je škoda višja od ugotovljenega zneska, se presežek lahko dodatno uveljavlja.

8.4. Ti splošni pogoji veljajo od 1. 12. 2013 do spremembe.


Ljubljana, 1. 12. 2013
LEX TRA d.o.o.