Sodni tolmač

Sodni tolmač je kvalificirani strokovnjak, ki prevaja govorjeno besedo iz tujega jezika v slovenščino ali obratno, lahko pa prevaja tudi iz enega tujega v drug tuji jezik, kadar udeleženci v nekem postopku uporabljajo jezik, ki ni uradni jezik sodišča. Tolmač je imenovan s strani ministra za pravosodje in prevode opravlja na zahtevo sodišča, drugih državnih organov in fizične ali pravne osebe.

Sodni tolmač na zahtevo sodišča tolmači na narokih in drugih sodnih postopkih. Fizične in pravne osebe pomoč sodnega tolmača potrebujejo tudi za prevode različnih listin kot so bilance, sodni registri, potrdila o nekaznovanju, rojstni listi, potrdila o izobrazbi, spričevala, sklepi o dedovanju in drugo. Prevode različnih listih sicer opravljajo sodni prevajalci, saj gre pri tolmačenju za prevajanje govorjene besede, pri prevajanju pa v drugi jezik prestavljamo pisano besedo.

V osnovi je sodni tolmač prevajalec, ki je uspešno opravil preizkus znanja za sodnega tolmača, vendar tega dela ne more opravljati vsak z ustreznim znanjem tujega jezika, saj za kvaliteten prevod ne zadostuje le poznavanje jezika, v oz. iz katerega prevaja. Sodni tolmač mora biti vešč tudi pravne terminologije in terminologije drugih strok, glede na to, na kakšnih vrstah sodnih in drugih postopkov tolmači. Poskrbeti mora, da prevodi ustrezajo pravnim normam tistih držav, v katerih jezik tolmači. Za svoje delo je imenovan za neomejen čas, zanj je neposredno odgovoren, zato ga lahko minister za pravosodje v primeru nestrokovnega dela, ki bi imelo škodljive posledice, suspendira ali celo razreši.

Kakšne so glavne naloge sodnega tolmača?

Sodni tolmač najpogosteje tolmači na obravnavah na sodišču in pri postopkih pred uradnimi organi, pa tudi pri poslovnih in drugih pogajanjih in ob različnih priložnostih kot so priznanje očetovstva, poroka ali strokovna predavanja. Tolmači tudi na upravnih enotah ter pri odvetnikih in notarjih, v gospodarstvu pa na sejah skupščin, upravnih odborov ali nadzornih svetov in podobno.

Navadno tolmač tolmači en jezik, včasih dva in le redko tri, saj je od njega zahtevana visoka raven jezikoslovnega in strokovnega znanja vsakega od jezikov. Kot potrjeni strokovnjak na svojem področju s podpisom in žigom jamči za skladnost prevoda z izvirnikom, zato je za verodostojen prevod ključna ustrezna in natančna izbira strokovnega izrazoslovja.

Sodni tolmač mora pri svojem delu spoštovati in natančno upoštevati vsa zakonska določila in pravila o sodnih tolmačih ter svoje delo opravljati natančno, vestno in po svojem najboljšem znanju.

Vsi naši sodni tolmači so strokovno usposobljeni na najvišjem nivoju, odlikuje jih vrhunsko znanje tujega jezika ali več jezikov, za katere so kvalificirani, zato so vsi sodni postopki in dokumenti prevedeni v skladu s pravili posameznega jezika in v skladu z veljavnimi pravnimi določili.

Pogoji pridobitve statusa sodnega tolmača

• Sodni tolmač mora imeti slovensko državljanstvo in aktivno obvladati slovenščino.
• Ta status lahko pridobijo le polnoletni, ki imajo ustrezno univerzitetno izobrazbo.
• Kandidat ne sme biti obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega bi posledično morda bil neprimeren za opravljanje zahtevanega dela – z moralnega vidika.
• Kandidat mora predložiti ustrezna dokazila o strokovnem znanju in praktičnih izkušnjah ter dokazilo o znanju jezika, za katerega želi biti tolmač.
• Pogoj za pridobitev statusa sta tudi opravljena oba preizkusa znanja (pisni in ustni) za poklic sodnega tolmača. Na preizkusu preverjajo znanje z različnih področij, poteka v slovenščini in tudi tujem jeziku, ki ga bo kandidat uporabljal za tolmačenje. Preverjajo tudi poznavanje področja organizacije upravnih in pravosodnih organov, ustavne ureditve ter temeljnih institutov kazenskega in civilnega prava.

Sodni tolmač je imenovan s strani Ministrstva za pravosodje, ki vodi postopke za njegovo imenovanje v skladu z zakonom o sodiščih. Ko je imenovan, je to objavljeno v Uradnem listu, od ministrstva prejme posebno štampiljko, izkaznico in identifikacijsko kartico, s katero izkaže svojo kvalificiranost. Po imenovanju se vpiše v imenik sodnih tolmačev, ki ga vodi Ministrstvo za pravosodje v skladu z določili zakona.

Področja delovanja sodnega tolmača

Poleg nujnega obvladovanja maternega in tujega jezika ter poznavanja zakonodaje države, katere uradni jezik obvlada, mora sodni tolmač obvladati tudi kazensko in civilno pravo Republike Slovenije in pravno terminologijo v obeh jezikih. Glede na področje delovanja, za katerega je specializiran, mora obvladati tudi terminologijo drugih strok, največkrat so to medicina, tehnika in tehnologija in druga, saj se tolmači tudi izvedencem za različne stroke. Posebnost sodnega tolmača je, da mora poleg knjižnega, strokovnega in tehničnega jezika obvladati še narečje, šifrirani jezik ali ulični sleng. Zaželeno je, da ima znanje čim več jezikov, seznanjen mora biti tudi z aktualnim dogajanjem po svetu.

Sodni tolmač sodeluje z odvetniki in notarji, gospodarskimi družbami, podjetniki, bankami in zavarovalnicami, davčnimi svetovalci, revizorji, diplomatskimi in konzularnini predstavništvi ter drugimi posamezniki, njegovo področje delovanja je zelo široko, kar zahteva veliko mero prilagodljivosti in splošne razgledanosti. Vsi naši tolmači so pri delu nepristranski, k čemur jih zavezuje prisega, njihovo osebno prepričanje in zakonodaja, zato so vsi prevodi zanesljivi in izvedeni na najvišji strokovni ravni.

Potrebujete storitve sodnega tolmača?

Vabimo vas, da s pomočjo enostavnega obrazca pošljete povpraševanje ali naročite sodno tolmačenje. Vedno smo na voljo tudi za vprašanja po telefonu in e-pošti.

Zahtevajte ponudbo / pošljite naročilo