Sodni prevodi izpod rok usposobljenih sodnih prevajalcev

Sodni prevodi so posebna vrsta uradnih prevodov, ki jih opravljajo sodni prevajalci. To so jezikoslovci in prevajalci, ki so uspešno opravil izpit za sodnega tolmača oz. prevajalca na ministrstvu za pravosodje in zaprisegli za prevajanje ene ali več jezikovnih kombinacij.

Sodni prevodi se uporabljajo za urejanje pravnih razmerij, za katere so potrebne različne osebne, poslovne in pravne listine, ki jih potrebujejo odvetniki in notarji, podjetja ali posamezniki kot fizične ali pravne osebe. Primeri takih listin so pooblastilo, spričevalo, diploma, poročni ali rojstni list, registracija podjetja, finančno ali letno poročilo, bilanca stanja, delovno dovoljenje, izpis iz sodnega ali poslovnega registra in podobno.

Kdo je sodni prevajalec?

To je ustrezno kvalificiran posameznik, ki prevaja strokovna besedila, listine oz. dokumente in tako ustvari nov pisni dokument, t. i. sodni prevod, ki je povezan s pravosodnim sistemom in mora biti overjen. Za to dejanje mora prevajalec opraviti preizkus znanja in biti za poklic imenovan na pristojnem ministrstvu, poleg tega pa mora biti strokovno odlično usposobljen v pravni terminologiji maternega in tujega jezika, v katerega prevaja. Od njega je zahtevano tudi poznavanje zakonodaje države, v katere jezik prevaja, in obvladovanje kazenskega in civilnega prava Republike Slovenije. S podpisom in žigom zagotovi, da je preveden dokument enak izvirniku. Pri nas so sodni prevajalci in tolmači vpisani na seznam sodnih tolmačev, ki ga vodi pravosodno ministrstvo.

Sodni prevajalec omogoča posameznikom, družbam in podjetjem večjezikovno komunikacijo znotraj in zunaj meja posamezne države. Od sodnega tolmača se razlikuje v tem, da prevaja pisne dokumente, medtem ko je naloga sodnega tolmača tolmačenje govorjene besede na sodniških narokih in obravnavah in ob drugih priložnostih kot so poroka v tujini, priznanje očetovstva, poslovna pogajanja in drugo. Običajno je prevajalec del pravne ekipe, s čimer mu je omogočen dostop do pravnih strokovnjakov in odvetnikov, tesno sodeluje tudi z ostalimi pravosodnimi organi. Vsi naši prevajalci na tak način nenehno pridobivajo in izpopolnjujejo svoje obširno znanje, kar zagotavlja brezhibne prevode najrazličnejših dokumentov, ki jih pripravijo v skladu z najvišjimi standardi.

Kaj so sodni prevodi?

Navaden prevod lahko opravi katerikoli za prevajanje ustrezno usposobljeni prevajalec, vendar tak prevod ni uradno veljaven. Prevod, ki je sodno overjen, pa je uradni sodni prevod, ki je tudi pravno veljaven v tujini. Če je prevedena tuja listina, je sodno overjen prevod te listine pravno veljaven v Republiki Sloveniji. Sodno overjene prevode opravi sodni prevajalec, imenovan od Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije. Sodni prevodi zahtevajo najvišjo ravni skrbnosti, saj lahko že majhna napaka spremeni vsebino dokumenta in povzroči kopico nevšečnosti. Zato so naši sodni prevajalci usposobljeni za razlikovanje tudi najmanjših pomenskih odtenkov besed, kar jih uvršča v sam vrh sodnih prevajalcev.

Kako prepoznati sodni prevod?

Sodni prevodi morajo biti opremljeni z izjavo, žigom in podpisom sodnega prevajalca, s čimer ta jamči, da se prevod listine ujema z izvirnikom, in da je sodni prevajalec zanj tudi civilnopravno odgovoren. Sodno overjen prevod se z izvirnikom zveže z vrvico, da se izvirnik in prevod ne ločita ali ne izgubita. Spenjanje prevoda in izvirnika se po posameznih državah razlikuje, v nekaterih državah ju spnejo denimo s posebnimi sponkami ali trakovi. Na izrecno željo naročnika se lahko prevod zveže tudi z navadno fotokopijo. To pride v poštev zlasti pri zapisnikih sej skupščin, upravnih ali nadzornih odborov in pri različnih aktih gospodarskih družb, kjer navadno ni uradnih pečatov, žigov, kolekov ali drugih uradnih potrdil.

Postopek za pridobitev sodnega prevoda

Največkrat sodno overitev potrebujejo prevodi uradnih listin, s katerimi lahko posameznik uveljavlja svoje pravice pri različnih uradnih organih. Za prevajanje je potrebno sodnemu prevajalcu dostaviti besedilo v kakršnikoli obliki, velikokrat pa stranke že same pripravijo prevod svoje listine. V tem primeru je cena storitve sodnega overjanja nižja, vseeno pa je potreben predhoden natančen pregled prevedene listine. Za sodno overjen prevod bo prevajalec potreboval izvirnik listine ali notarsko overjeno fotokopijo listine, po overitvi pa se izvirnik ali overjena fotokopija zveže s prevodom.

Za prevod dokumenta sodni prevajalci potrebujejo različno količino časa, odvisno od obsežnosti in zahtevnosti prevoda. Sodni prevodi enostavnih listin kot so različna potrdila, izpiski in spričevala so lahko pripravljeni že naslednji dan, medtem ko prevodi zahtevnejših listin kot so pogodbe, sodbe ali tožbe običajno trajajo dlje, saj se le tako zagotovi najvišja kakovost in brezhibnost prevoda.

Sodni prevajalec k izvirniku in prevodu vedno priloži svojo pisno izjavo o ustreznosti prevoda in podatke o prevajalcu oz. tolmaču. Overjeni sodni prevodi tako veljajo za uradni dokument in so veljavni na uradih doma in po svetu, za kar poskrbijo naši strokovno usposobljeni in precizni prevajalci.

Potrebujete sodno overjen prevod?

Vabimo vas, da s pomočjo enostavnega obrazca pošljete povpraševanje ali naročite prevod. Vedno smo na voljo tudi za vprašanja po telefonu in e-pošti.

Zahtevajte ponudbo / pošljite naročilo