Česta pitanja

Sudski overeni prevodi

Običan prevod je onaj koji može obaviti bilo koji osposobljeni prevodilac, ali nije zvanično važeći, dok je sudski overen prevod zvaničan prevod, koji ima pravnu snagu u inostranstvu. Ako je u pitanju prevod strane isprave, sudski prevod te strane isprave ima pravnu snagu u Republici Sloveniji. Sudski tumač opremi prevod svojom izjavom, pečatom i potpisom, čime jamči da prevod odgovara izvorniku i da za njega preuzima građansko-pravnu odgovornost.

Zato da izvornik i prevod ostanu zajedno i da se ne izgube. U nekim državama se spajaju drugačije, na primer sa posebnim trakama ili spajalicama.

U većini slučajeva overavamo prevode službenih isprava s kojima možete ostvarivati svoja prava kod državnih i ostalih zvaničnih organa. Za prevod nam je potreban tekst u bilo kom obliku, a za sudski overen prevod treba nam izvornik isprave ili overena fotokopija isprave od strane javnog beležnika (javni beležnik potvrđuje da fotokopija odgovara originalu). Izvornik ili overenu fotokopiju zatim vežemo sa prevodom. U tom slučaju izvornik ostaje netaknut.

Prevod možemo na izričitu želju naručioca vezati i sa običnom fotokopijom. To posebno važi za različite akte privrednih društava, zapisnika sednica skupštine, upravnog ili nadzornog odbora, gde po pravilu nema zvaničnih pečata, taksi i sličnih zvaničnih potvrda.

Obično je to sve što vam je potrebno. Ali za svaki slučaj kod konzulata države u kojoj ćete prevod koristiti proverite, pre nego što dođete do nas, da li je možda potrebno apostilirati potpis sudskog tumača

Pečatom “apostille” (kod nas nazvan i apostil ili apostila, na francuskom jeziku “apostille” znači »napomena«) službeni organ u matičnoj državi potvrdi potpis, pečat i funkciju potpisnika na službenoj ispravi koja će se koristiti u drugoj državi, a faktički je apostil nalepnica ili pečat sa određenim sadržajem koja se otisne na ispravu ili njen dodatak.

Javne isprave (potvrda, izvoda, svedočanstvo, presuda,…) koje su izdate u jednoj državi ne možemo neposredno koristiti u drugoj državi, već je mora potvrditi odnosno legalizirati diplomatsko ili konzularno predstavništvo države na čijoj teritoriji će se isprava koristiti. Apostilom se potvrđuje validnost potpisa, funkcija potpisnika isprave i istovetnost pečata ili žiga na ispravi. Kako bi izbegli sporu proceduru diplomatskog ili konzularnog potvrđivanja stranih isprava, neke države su potpisale Hašku konvenciju o otklanjanju potrebe legalizacije stranih isprava i zamenile je jednostavnim pečatom apostil. To znači da ispravu, koja je opremljena pečatom „apostil“, u državama potpisnicama Haške konvencije nije potrebno dodatno overavati.

Za overavanje sa „apostile“ pečatom u Republici Sloveniji su nadležni okružni sudovi i Ministarstvo pravosuđa. Tamo će vam pečatom potvrditi verodostojnost potpisa sudije, javnog beležnika, sudskog tumača i ostalih koji su potpisani na ispravi. Potpis javnog beležnika može overiti samo okružni sud koji je nadležan u mestu gde ima javni beležnik svoje sedište. Potpis sudskog tumača može overiti samo Ministarstvo pravosuđa.

Ne, pečat „apostil“ morate sami pribaviti pre nego što se obratite nama. Zatim ćemo vam prevesti sadržinu dokumenta i „apostille“.

Prilikom predaje zahteva za dobijanje „apostille“ navedete državu u kojoj će se dokument koristiti i platite taksu u visini od 1,35 EUR-a.

„Apostil“ se dobija na Ministarstvu pravosuđa ili na Okružnom sudu tokom radnog vremena. Obično to možete urediti u periodu od nekoliko sati. Ako se javite pri kraju radnog bremena, vaš će „apostil“ najverovatnije biti pripremljen sledećeg dana.

Sudski tumač mora prevesti sve što je vidljivo na ispravi. To obuhvata i žigove, štambilje, pečate i slično.

Naravno, to možemo brzo da uredimo. Sudski tumači moramo voditi arhiv prevoda, zato to nije problem. Treba nam samo javnobeležnička overena fotokopija izvornika s kojom ćemo prevod vezati. Ako dodatne izvode prevoda naručite zajedno s prevodom, svaki sledeći izvod košta dodatnih deset procenata od cene prevoda. Ako ga naručite kasnije, onda se zaračunava pedeset procenata od cene prevoda.

Na listi su navedene vrste isprava koje najčešće prevodimo. Ukoliko vašeg dokumenta nema na spisku, možete nam ga poslati pomoću internetnog obrasca, putem e-maila na adresu prevodi@sodni-tolmac.si ili nas pozovite na +386 1 230 84 78 i sve ćemo urediti.

Na žalost to ne možemo uraditi. Sudski tumači moramo prevesti onako kako je zapisano na papiru. Ako primetimo neku nepravilnost, o tome obavestimo klijenta, međutim sadržaj ne možemo popravljati ili menjati.

Vreme, troškovi i plaćanje

Najbrže je da dokument optički učitate i sačuvate u .pdf ili .jpg obliku, a zatim popunite na internetni obrazac uz koji priložite dokument u elektronskoj formi. Potvrdićemo vam prijem vašeg dokumenta i obavestiti vas kada će vaš prevod biti pripremljen. Kada prevod bude pripremljen, pozvaćemo vas da dođete do nas da izvršimo overu što traje samo nekoliko minuta.

U zavisnosti od toga koliko obimam i koliko je zahtevan. Jednostavne isprave (različite potvrde, izvodi i svedočanstva …) biće pripremljene već sledećeg dana, dok prevod zahtevnih isprava (ugovori, tužbe, presude …) obično traje duže.

Naravno da možete. Cena prevoda zavisi ob broja reči (broj reči prevoda, a ne izvornika!). Prema našem iskustvu kod izračuna obima prevoda iz slovenačkog npr. na engleski jezik mora se dodati nekoliko procenata. Naime, engleski jezik ima više predloga poput a, an, the, of i slično, što povećava konačan broj reči u prevodu. Dobra strana toga jeste da isto važi i u obratnom smeru. Dakle, kod prevoda sa engleskog na slovenački jezik očekujemo da će na kraju u slovenačkom jeziku biti nekoliko manje reči koliko ih ima u engleskom jeziku. Pitaćete nas koliko košta jedna strana prevoda? Jedna strana prevoda sadrži 250 reči. Cenovnik možete pogledati ovde.

Broj reči možete sami proveriti ako imate dokument u obliku programa Word, jer nam isti sam automatski prebroji broj reči. To možete tako da kliknete na tabulator „Tools“ i odaberete opciju „Word Count“. Ako želite da proverite broj reči samo u delu teksta, prvo označite odabrani deo teksta, a zatim ponovo odaberite „Tools“ i „Word Count“.

Mi smo brzi i prilagodljivi, a pre svega želimo da su naši prevodi kvalitetni i zato nam je potrebno vreme. Jednostavan obrazac možemo vam prevesti već sledeći dan. Ako vam se zaista jako žuri, potrudićemo se i pokušati da vam izađemo u susret i vaš dokument prevedemo u najkraćem mogućem roku.

Možete nas posetiti od ponedeljka do četvrtka od 9. do 17. časova i u petak od 9. do 15. časova.

Možete platiti uplatom na banku na naš TRR SI56 0310 5100 0453 684 ili pomoću internetne banke ili u gotovini u našoj kancelariji. U našoj neposrednoj blizini nalaze se bankomati svih većih slovenačkih banaka.

Ako još nismo počeli sa prevođenjem, vratićemo vam dokument bez troškova za vas, a vi ne morate ništa platiti. Ako smo deo prevoda već pripremili, za obavljeni rad izdaćemo vam račun.

Da, možemo. Na mestu, gde želite da izostavimo deo teksta, napišemo „izostavljeno na želju stranke“.

Iako su oba dokumenta na prvi pogled ista, svejedno ih moramo pažljivo pregledati i proveriti sve datume, iznose, imena i ostale detalje. Za drugi, sličan dokument, klijentima obično odobrimo 50 % popusta.

Ako dodatne izvode prevoda naručite zajedno sa prevodom, svaki sledeći izvod košta dodatnih deset posto cene prevoda; ako ga kasnije naručite, zaračunava se pedeset procenata.

U zavisnosti od kurirske službe koju odaberete.

Dostava, preuzimanje, poverljivost

Naravno, tako će verovatno biti i najbrže. Dokument skenirajte i sačuvajte u .pdf ili .jpg, a zatim popunite naš internetni obrazac i priložite dokument u elektronskoj formi. Potvrdićemo prijem vašeg dokumenta i obavestićemo vas kada će prevod biti pripremljen. Kada prevod bude pripremljen, pozvaćemo vas da dođete do nas da obavimo overu što traje samo nekoliko minuta.

Naravno, dokument nam možete poslati putem faksa na broj +386 1 230 84 56, kurira ili taksijem. Ukoliko ste nam prevod poslali po faksu, morate se, nakon što prevod bude pripremljen, javiti kod nas sa izvornikom da obavimo overu što traje samo nekoliko minuta. U svim navedenim slučajevima vas molimo da ostavite vaš broj telefona kako bi vas mogli kontaktirati.

U našoj kancelariji potvrđujemo prijem svakog dokumenta koji primimo po faksu ili ga isporuči kurir ili taksista. U slučaju da ne primite potvrdu, molimo vas da nas pozovete da zajedno proverimo jesmo li smo primili vaš dokument.

Ne, nije potrebno. Dokumente vam možemo poslati preporučeno ili brzom poštom ili bilo kojom od kurirskih službi u zavisnosti od vaših želja.

Naravno. Kada primimo uplatu za vaš prevod, možete doći i preuzeti prevod.

Ako ste u inostranstvu, najbrže je da nam skeniranu dokumentaciju pošaljete pomoću našeg internetnog obrasca, a izvornike po brzoj pošti. Brzom poštom ćemo vam vratiti izvornik koji je vezan sudsko overenim prevodom.

Ako želite možemo vam prevedene i sudski overene isprave u vašem imenu uložiti kod odgovarajućih slovenačkih organa.

Zaštitu poverljivih podataka i prevedenih dokumenata uzimamo ozbiljno. Naši tumači, prevodioci i lektori potpišu posebnu izjavu o zaštiti poverljivih podataka, a naše prevode čuvamo u digitalnom obliku i redovno ažuriramo sigurnosne kopije.

Sudsko tumačenje

Kod prevođenja radi se o prevođenju pismenog teksta, dok je kod tumačenja u pitanju prevođenje govorene reči.

Naravno. S radošću.

Ne, sudskog tumača vam po pravilu obezbeđuje sud, a možete ga i sami predlagati.

Tumačimo u različitim postupcima i u različitim prilikama poput venčanja, priznavanje očinstva, stručna predavanja, poslovni i ostali pregovori, na sudovima, kod javnih beležnika, kod advokata i na upravnoj jedinici, a u privredni na sednicama skupština, nadzornih ili upravnih odbora i slično.

Da, na to nas obavezuju naše lično uverenje, naša zakletva i zakonodavstvo.

Cena tumačenja se obračuna po satu, a cenovnik naših usluga možete videti ovde.

Potreban vam je sudski overen prevod ili tumačenje?

Pozivamo vas da pomoću jednostavnog obrasca pošaljete upit ili naručite prevod. Uvek smo vam na raspolaganju i za pitanja putem telefona i e-maila.

Zahtevajte ponudu / Pošaljite narudžbu